Speciální oddělení v Mary Poppins


large image

Vytvořili jsme v naší školce skupinu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto děti tráví část dne v běžné třídě se všemi ostatními a zapojují se do denního režimu. Část dne intenzivně pracují se speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Šostokovou. S paní Kateřinou naše školka úzce spolupracuje již několik let. Nyní máme skupinu dětí se kterými každodeně pracuje.
Skupina je zejména pro děti s poruchami autistického spektra, narušenými komunikačními dovednostmi a specifickými vývojovými poruchami učení a chování.

Naším cílem je poskytnout každému dítěti takovou péči a program, který je zcela v souladu s jeho schopnostmi a potřebami. Náš přístup je komplexní a multioborový (asistent, logoped, fyzioterapeut…)

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně – má svůj výukový plán, ale současně je i integrováno v běžné třídě MŠ.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci a intenzivní komunikaci s rodinou každého dítěte. Výukový plán dítěte i jeho veškeré další nadstandardní aktivity jsou s rodinami pravidelně konzultovány.

Pokud se u dítěte již v nízkém věku projeví určité problémy nebo hendikep, je potřeba s ním začít intenzivně a cíleně pracovat co nejdříve. Naším cílem je proto pomoci rodinám v jejich nelehké situaci a nabídnout jim komplexní službu.

Certifikáty

Magisterský diplom - Kateřina Rosenbreyerová
Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce - Kateřina Rosenbreyerová
Osvědčení o absolvování programu CŽV - Kateřina Rosenbreyerová
Osvědčení o absolvování semináře "Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou" - Kateřina Šostoková
Osvědčení o absolvování semináře "Percepční a motorická oslabení ve školní praxi" - Kateřina Šostoková
Osvědčení o absolvování supervizního semináře "Percepční a motorická oslabení ve školní praxi" - Kateřina Šostoková
Osvědčení o absolvování vzdělávací akce "Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti" - Kateřina Šostoková